Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

อุษาคเนย์ที่รัก


".. คณะอนุกรรมการฯใช้เวลาจัดทำหนังสือเล่มนี้ราวครึ่งปี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ คือ แนะนำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บทสัมภาษณ์ บทความวิชาการ และสารคดี .."


อุษาคเนย์ที่รักMy Dear Southeast Asia หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การสถาปนาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก ฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสุเจน กรรพฤทธิ์ และสิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ เป็นบรรณาธิการ ภายใต้การสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย

   คณะอนุกรรมการฯใช้เวลาจัดทำหนังสือเล่มนี้ราวครึ่งปี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ คือ แนะนำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บทสัมภาษณ์ บทความวิชาการ และสารคดี เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรที่เป็นผลผลิตจากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ นักคิด นักเขียน ในวงการอุษาคเนย์ศึกษา  
   เช่น บทสัมภาษณ์ อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บทสัมภาษณ์ อ.ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
   บทความ เรื่อง “มิตรภาพ พรมแดน ชาตินิยม อารมณ์ และเหตุผล” โดย ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี  
   “สังเขปความรู้ (และไม่รู้) ของรัฐศาสตร์ต่อชายแดนใต้ : สู่รัฐศาสตร์ไม่ฆ่าหลังอาณานิคม” โดย อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการรัฐศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ "แรงงานวิจารณ์เจ้า : ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้กล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย", ประชาธิปไตยไม่ใช่ของเรา  
   “ความเป็นมาของปัญหาการปกครองแบบพิเศษในปะตานี” โดย อ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
   นอกจากการจัดทำหนังสือที่ระลึกนี้แล้ว ยังมีการจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552  
   ทั้งการทัศนศึกษา จัดเทศกาลภาพยนตร์อุษาคเนย์ งานอุษาคเนย์เสวนาสาธารณะ เปิดบ้านศิลป์อุษาคเนย์ และช่วงนี้ ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นการจัดนิทรรศการภาพถ่ายอุษาคเนย์ “SEE SEA” ที่มิวเซียม สยาม ผู้ใดสนใจก็ไปชมกันได้..  

--------------------------หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More