Share

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

บันทึกลับจ้าวจื่อหยาง
".. เกิดขึ้นได้จากการ เรียบเรียงเทปบันทึกเสียง ซึ่งพิสูจน์กันแล้วว่า เป็นเทปบันทึกเสียงของจ้าวจื่อหยาง อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในช่วงเกิดเหตุการณ์นองเลือดเทียนอันเหมิน .."


บันทึกลับจ้าวจื่อหยาง : เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดเทียนอันเหมิน” หนังสือซึ่งแปลมาจาก “Prisoner of the State : The Secret Journal of Premier Zhao Ziyang”
   พิมพ์ครั้งแรกในภาคภาษาอังกฤษเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 มี Bao Pu, Renee Chiang, Adi Igna Tius เป็นบรรณาธิการ

   ส่วนภาคภาษาไทย สำนักพิมพ์มติชนนำมาแปลและพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2552 ส่วนภาพปกที่เห็นอยู่นี้ เป็นการพิมพ์ครั้งที่สอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552  
   มี อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีน เป็นบรรณาธิการพิเศษ
   คณะผู้แปลประกอบด้วย สิทธิพล เครือรัฐติกาล อดีตอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ดวงใจ เด่นเกศินีล้ำ นักวิจัยประจำโครงการจับกระแสจีน ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ กำลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิศรา ไกรวัฒนพงศ์ มหาบัณฑิตด้านอาเซียนศึกษา  
   “บันทึกลับจ้าวจื่อหยาง” เกิดขึ้นได้จากการเรียบเรียงเทปบันทึกเสียง ซึ่งพิสูจน์กันแล้วว่า เป็นเทปบันทึกเสียงของจ้าวจื่อหยาง อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในช่วงเกิดเหตุการณ์นองเลือดเทียนอันเหมิน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.1989 หรือปี พ.ศ.2532  
   ในครั้งนั้น จ้าวจื่อหยางแสดงให้เห็นว่า เขาโน้มเอียงไปข้างนักศึกษา ทำให้หลังเหตุการณ์ พรรคได้ปลดเขาออกจากตำแหน่ง และกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้าน จนเสียชีวิตในปี 2548 รวมเป็นเวลา 16 ปี  
   แม้ว่าเขาจะต้องอยู่แต่ในบ้าน เขาได้บันทึกเรื่องราวของเหตุการณ์นองเลือดครั้งนั้น ในเทปคุณภาพต่ำ ซึ่งมีอยู่ในบ้าน เช่น เทปเพลงเด็ก อุปรากรจีน จำนวน 30 ม้วน ส่งออกมาผ่านเพื่อนหลายคนที่เขาไว้ใจ โดยแต่ละคนจะได้รับเทปไปเพียงบางส่วน หลังการเสียชีวิตของจ้าวจื่อหยาง เทปทั้งหมดจึงได้กลับมารวมกัน  
   ผ่านการเรียบเรียง จนออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกลับของจ้าวจื่อหยาง เกี่ยวกับเหตุการณ์นองเลือดที่เทียนอันเหมิน ซึ่งน่าสนใจ
   ไม่เพียงแต่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับจีน หากยังรวมถึงผู้อ่านโดยทั่วไป..

 -----------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More