Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เบื้องลึกการเสียดินแดน
".. เนื้อหาภายในเป็นการตีแผ่การใช้กำลังเรือปืนของจักรวรรดินิยมตะวันตกต่อไทย การต่อสู้เพื่อเอกราชของกรุงสยาม ความซับซ้อนของปัญหาเขตแดนไทยกับเพื่อนบ้าน ไม่เฉพาะปัญหาของปราสาทพระวิหาร .."

เบื้องลึกการเสียดินแดนและปัญหาปราสาทพระวิหารจาก ร.ศ.112 ถึงปัจจุบัน
   หนังสือหนา 600 กว่าหน้าเล่มนี้ เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้ากว่า 30 ปี ของ “สุวิทย์ ธีรศาศวัต” รองศาสตราจารย์แห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เขียนปริญญานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้ตีพิมพ์เมื่อปี 2519 โดยกรมฝึกหัดครู และทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเมื่อเป็นอาจารย์

   ก่อนที่สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะขออนุญาตตีพิมพ์อีกครั้งในปี 2553 อ.สุวิทย์ก็ยินดีให้จัดพิมพ์โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินเกิด และตอบแทนสมาคมฯ
   เนื้อหาภายในเป็นการตีแผ่การใช้กำลังเรือปืนของจักรวรรดินิยมตะวันตกต่อไทย การต่อสู้เพื่อเอกราชของกรุงสยาม ความซับซ้อนของปัญหาเขตแดนไทยกับเพื่อนบ้าน ไม่เฉพาะปัญหาของปราสาทพระวิหาร ที่ อ.สุวิทย์มองว่าเป็น “กับระเบิด” ของไทย กัมพูชา และลาว ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อไปได้อีก
   ไล่เรียงกันตั้งแต่บทแรกที่กล่าวถึงภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส สามทศวรรษก่อนปี ค.ศ.1893 ถึงสนธิสัญญา 3 ตุลาคม ค.ศ.1893 ต่อเนื่องด้วยบทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศสหลังจากนั้น จนกระทั่งเกิดสงครามไทย-ฝรั่งเศสระหว่างปี ค.ศ.1940-1941 และเกิดปัญหาเขตแดนไทย-ลาวและกรณีประสาทพระวิหารตามมา
   การพิมพ์ในครั้งนี้ อ.สุวิทย์ได้ปรับปรุงเนื้อหาครั้งใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนด้านตะวันออกจนเกิดสงคราม และเรื่องความขัดแย้งเรื่องดินแดนกับลาวนั้น เป็นส่วนที่วิจัยและเขียนใหม่
   ใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ก็หาซื้อ “เบื้องลึกการเสียดินแดนและปัญหาปราสาทพระวิหารจาก ร.ศ.112 ถึงปัจจุบัน” มาอ่านกันได้ มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายในเล่มนี้
   หนึ่งในสถานที่ติดต่อเพื่อขอซื้อก็คือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.chulabook.com และ twitter @Chulabook) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย..
----------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More