Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

"..การจะแก้ปัญหาได้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ คือเป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะในแนวราบ ไม่ใช่แนวดิ่ง.."คำว่า "นโยบายสาธารณะ" นั้น ในเมืองไทยมีผู้ให้ความหมายไว้หลายหลาก
   และเมื่อมีคำว่า "แบบมีส่วนร่วม" ต่อท้าย ก็เริ่มจะมีหลายคนอาจจะสนใจว่าความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไร
   หนังสือเรื่อง "กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทย" เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีทีเดียว
   หนังสือดังกล่าวไม่ระบุผู้เขียน บอกเพียงแต่ว่าจัดพิมพ์และเผยแพร่โดย "มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ" (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2549 ราคา 100 บาท มี 143 หน้า

   เนื้อหาปูพื้นฐานให้เห็นสภาพของสังคมไทย ด้วยการเรียบเรียงจากงานวิจัยของ "เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" เรื่อง "การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย" และบอกเล่าถึงการจัดทำนโยบายของรัฐบาลไทยในยุคต่างๆ ภายใต้อิทธิพลของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจ เพิกเฉยต่อเกษตรกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม จนแรงงานภาคเกษตรกรรมลดลง เพื่อผันตัวเองเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
   และยังมีลักษณะที่แก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ได้ แต่กลับทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนถ่างออกไปอีก
   ที่สุดแล้ว หนังสือเล่มนี้ระบุว่า การจะแก้ปัญหาได้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ คือเป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะในแนวราบ ไม่ใช่แนวดิ่งที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือภาคราชการ ซึ่งอยู่ข้างบนอย่างที่เป็นมา
   มีการยกคำกล่าวของหลายคนมาให้อ่านในหนังสือเล่มนี้ เช่น นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ผู้ที่เอ่ยถึงกระบวนการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ปิดท้ายด้วยตัวอย่างของหลายชุมชนที่นำเรื่อง "นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม" ไปใช้ในทางปฏิบัติ เช่น ชุมชนสัจจะออมทรัพย์ที่ จ.สงขลา หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
   เพื่อให้เห็นวิธีการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น..

.......................คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More