Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คึกฤทธิ์กับความเป็นไทย"..การศึกษานี้เพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนว่า ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองและสถานภาพของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ มีผลอย่างไรต่อการนิยามความหมายของชาติไทยและความเป็นไทย.."    หากเอ่ยถึงชื่อ "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช" คนไทยส่วนใหญ่ย่อมจะรู้จักชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ ทั้งในฐานะนักการเมือง ปัญญาชน หรือแม้แต่ในฐานะผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ "สยามรัฐ" เป็นอย่างดี

    และด้วยฐานะที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์มีบทบาทอย่างสำคัญที่มีผลต่อแนวคิดหลายๆด้านในประเทศไทย ทำให้มีหลายต่อหลายคนได้ทำงานวิจัยและเขียนหนังสือถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์อยู่หลายต่อหลายครา


    ครั้งนี้ก็เช่นกัน หนังสือ คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม "ความเป็นไทย" ก็เป็นอีกเล่มหนึ่ง ที่มาจากงานวิจัย ด้วยการศึกษาผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์อย่างละเอียด

    หนังสือเล่มนี้เขียนโดย "สายชล สัตยานุรักษ์" อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาจากรายงานผลการวิจัยเรื่อง การเมืองและการสร้าง "ความเป็นไทย โดยการศึกษางานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง "ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน พ.ศ.2435-2535"

    เล่มที่เห็นกันอยู่นี้ เป็นเล่ม 1 ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม พิมพ์ครั้งแรกเมษายน 2550 โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 312 หน้า ราคา 265

    อ.สายชลบอกถึงหนังสือเล่มนี้ว่า

   "ด้วยการศึกษาผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์อย่างละเอียด พร้อมกับพิจารณาบริบททางการเมืองของผลงานเหล่านั้น งานวิจัยนี้เสนอภาพของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์แตกต่างไปจากที่คนไทยทั่วไปรับรู้"

    การศึกษานี้เพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนว่า ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองและสถานภาพของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ มีผลอย่างไรต่อการนิยามความหมายของ "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย"

    อ.สายชลบอกอีกว่า

    จุดเน้นของงานวิจัยนี้ จึงอยู่ที่การแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงว่า ความหมายของ "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นิยาม เกิดขึ้นในบริบททางการเมืองและทางความคิดอย่างไร และมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการเป็นฐานทางอุดมการณ์ให้แก่โครงสร้างการเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจและโครงสร้างสังคมที่แบ่งคนเป็นลำดับขั้น

    "แล้วจึงวิเคราะห์ให้เห็นว่า ฐานทางอุดมการณ์ดังกล่าวนี้เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างความรุนแรงในสังคมไทย"

    เมื่ออ่านเล่ม 1 จบแล้ว ก็ทำให้รีบต้องออกไปหาเล่ม 2 ที่เพิ่งพิมพ์เสร็จไปหมาดๆเมื่อพฤษภาคม 2550..

........................


คอลัมน์ รหัสหนังสือ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง Twitter @DekchildKong

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More