Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การต่อสู้ของทุนไทย

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong"..เรียกได้ว่าเป็นหนังสืออีกชุดหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนและธุรกิจไทยได้อย่างละเอียด ทำให้ได้เห็นภาพกว้างและความสัมพันธ์ของกลุ่มทุนด้วยกันเอง และกลุ่มทุนกับอำนาจทางเมือง.."


เป็นเวลา 10 ปีแล้ว
    ที่ประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น "วิกฤตต้มยำกุ้ง"
    ภายหลังจากวิกฤตการณ์ครั้งนั้น มีผู้ที่ได้วิจัยและศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไว้จำนวนมาก
    หนึ่งในนั้นคือโครงการวิจัย เรื่องโครงสร้างและพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส

    เมื่องานวิจัยชุดนี้เสร็จสิ้น ได้มีการรวบรวมเนื้อหาโดยสังเขป จัดทำเป็นหนังสือ "การต่อสู้ของทุนไทย" พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2549 โดยสำนักพิมพ์มติชน มี "ผาสุก พงษ์ไพจิตร" เป็นบรรณาธิการ แบ่งเป็น 2 เล่ม คือ
    เล่ม 1 "การปรับตัวและพลวัต" ความหนา 408 หน้า ราคา 250 บาท
    เล่ม 2 "การเมือง วัฒนธรรม เพื่อความอยู่รอด" ความหนา 424 หน้า ราคา 255 บาท
    รวมทั้งสองเล่มนี้ บรรจุเนื้อหาทั้งสิ้น 11 บท
    อาทิ "แตกแล้วโต : ธุรกิจครอบครัวไทยในพายุโลกาภิวัฒน์" โดย เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ ยาบุชิตะ ที่ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจไทยทั้งก่อนและหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังคงเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นส่วนใหญ่
    "เจ้าพ่อน้ำเมา : ผูกขาดโดยไม่ผูกขาด" โดย นวลน้อย ตรีรัตน์ บทที่ศึกษาถึงเส้นทางของธุรกิจผูกขาดในอุตสาหกรรมน้ำเมา
    "ตบเท้าทุนไทยไปนอก" โดย ภวิดา ปานะนนท์ และ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของบริษัทไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ
    "ก่อสร้างการเมือง การเมืองก่อสร้าง" โดย นพนันท์ วรรณเทพสกุล ที่นำเสนอข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่กับพรรคการเมือง
    เรียกได้ว่าเป็นหนังสืออีกชุดหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนและธุรกิจไทยได้อย่างละเอียด ทำให้ได้เห็นภาพกว้างและความสัมพันธ์ของกลุ่มทุนด้วยกันเอง และกลุ่มทุนกับอำนาจทางเมือง
    เป็นหนังสืออีกชุดหนึ่งที่ควรจะได้อ่านและเก็บสะสม เพราะแม้ว่าเวลาจะผ่านไป หรืออาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้ง 
    หนังสือชุดนี้ ก็ยังจะไม่ล้าสมัยเกินที่จะหยิบมาอ้างอิง..


-------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More