Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผู้หญิงแถวหน้า

คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงเรื่องราวของสตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชียไว้ 9 คน แบ่งเป็น 4 ภาค.."


ในประวัติศาสตร์ของโลก เรามักจะพบเห็นแต่เรื่องราวของวีรบุรุษเป็นส่วนใหญ่
    น้อยครั้งนักที่จะมีเรื่องราวของสตรีมาบอกเล่า
    ดังนั้น ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี 2546
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสดังกล่าว โดยดำเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษา "สตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย"

    โครงการนี้เสร็จสิ้นในปี 2547 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ จึงมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ในชื่อเดียวกับโครงการวิจัย มี "สุวดี เจริญพงศ์" และ "ปิยนาถ บุนนาค" เป็นบรรณาธิการ
    พิมพ์ครั้งแรก เดือนตุลาคม 2550 โดยสำนักพิมพ์บ้านพิทักษ์อักษร ความหนา 412 หน้า ราคา 250 บาท
    หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงเรื่องราวของสตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชียไว้ 9 คน แบ่งเป็น 4 ภาค
    ภาค 1 นางแก้วคู่แผ่นดิน ประกอบด้วย "สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี" พระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของไทย และ "ซ่งชิงหลิง" อัญมณีของจีน
    ภาค 2 ผู้นำสตรีในเวทีการเมือง บอกเล่าเรื่องราวของ "สิริมาโว บันดารานายเก" หญิงเหล็กแห่งศรีลังกา "อินทิรา คานธี" สตรีในวงล้อการเมืองของอินเดีย และ "อองซาน ซูจี" นารีพม่ากับสภาวะผู้นำในเวทีการเมืองพม่า
    ภาค 3 สตรีบนเส้นทางการค้า กล่าวถึง "ออสุต" ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสตรีในสังคมอยุธยา กับพ่อค้าชาวดตช์
    และภาค 4 จิตวิญญาณ และพลังเสรีของสตรี ที่มีทั้ง "ยะมะดะ วะกะ" จากคะวะยุกิซังสู่นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีของญี่ปุ่น "เหงียวน ธิ บิ่ง" ผู้หญิงเวียดนามกับการปฏิวัติสังคมนิยม และ "โฟรุค ฟาร์รุกซาร์ด" รัตนกวีหญิงคนแรกในโลกวรรณกรรมอิหร่าน
    ผู้ที่สนใจใคร่ทราบประวัติของบรรดา 9 สตรีแถวหน้าเหล่านี้ ในหลายมิติ ทั้งประวัติส่วนตัว ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
    ก็น่าจะหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกัน

-----------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More