Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงคราม

"..เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงมีแง่มุมที่แตกต่างจากงานเขียนที่คนไทยคุ้นเคย โดยเฉพาะแง่มุมเกี่ยวกับ "จอมพล ป. พิบูลสงคราม" นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และความคิดของคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง.."ในการศึกษา ค้นคว้า หรือรับรู้เรื่องราวยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ของประเทศไทย
    โดยเฉพาะแง่มุมที่เกี่ยวกับเรื่องที่กองทัพญี่ปุ่นใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปสู่พม่านั้น
    ส่วนใหญ่ คนไทยจะได้รับรู้ข้อมูลจากงานเขียนของคนไทยด้วยกันเอง หรืออาจะได้รับรู้จากชาวตะวันตก แต่น้อยครั้งนักที่คนไทยจะได้อ่านงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้จากชาวญี่ปุ่น
    "สัญญาไมตรี ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงคราม" เป็นหนังสือที่กล่าวถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศไทย ที่เขียนโดยชาวญี่ปุ่น "โยชิกาวา โทชิฮารุ" ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ วิชาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา

    แปลโดย "อาทร ฟุ้งธรรมสาร" อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2550 โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 216 หน้า ราคา 180 บาท
    หนังสือเล่มนี้ โยชิกาวา โทชิฮารุ เขียนขึ้นจากหลักฐานข้อมูล ทั้งของฝ่ายไทยและญี่ปุ่น อาทิ จากแฟ้มกรมประสานพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่น ที่จัดเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กทม. รวมทั้งจากงานเขียนของนักวิชาการไทย ญี่ปุ่น และชาวตะวันตก
    เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงมีแง่มุมที่แตกต่างจากงานเขียนที่คนไทยคุ้นเคย โดยเฉพาะแง่มุมเกี่ยวกับ "จอมพล ป. พิบูลสงคราม" นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และความคิดของคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
    อาทิ ท่าทีของจอมพล ป. ทั้งก่อนและหลังจะลงนามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะหาวิธีที่จะทำให้เกิดการปะทะกันน้อยที่สุด รวมไปถึงการหาทางไม่ให้ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงสัญญาไปจากเดิม
    ความพยายามของจอมพล ป.ที่จะรักษาเอกราช อธิปไตย และศักดิ์ศรีของประเทศชาติในช่วงนั้นไว้ให้มากที่สุด แม้บางครั้งความพยายามนั้นจะหมายรวมถึงศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยก็ตาม
    และยังบอกถึงความพยายามของจอมพล ป. ที่จะต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในภายหลัง ที่เป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งเป็นการดำเนินการด้านการทหาร
    นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย
    ถือได้ว่า"สัญญาไมตรี ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงคราม" เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้สนใจประวัติศาสตร์จะมีไว้ เพื่อเป็นการศึกษาอีกด้านมุมหนึ่ง อีกข้อมูลหนึ่
    ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับข้อมูลเดิมที่เคยรับรู้มา..


----------------------


หมายเหตุ -พิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More