Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รู้(เท่า)ทัน


คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
โดย เด็กชายก้อง twitter @DekchildKong


"..ใครที่มองแต่จุดแข็งของวิทยาศาสตร์ แล้วทอดทิ้งวิธีคิด วิธีมองและจัดการโลก และวิธีประเมินสิ่งอื่นในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่แวดล้อมตัวลงหมด คนนั้นก็ตกเป็นเหยื่อของจุดอ่อนของวิทยาศาตร์จนหมดตัว อาจนำความพินาศมาสู่โลกและตนเองได้มาก.."นับวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆก็ยิ่งพัฒนามากขึ้น มากเสียจนจะทำอะไรก็ต้องกล่าวถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   แต่การกล่าวถึงนี้ ก็เป็นเพียงการกล่าวเพื่อความต้องการนำสองสิ่งนี้มาใช้งาน
   น้อยนักที่จะวิเคราะห์ หรือวิพากษ์วิจารณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดต่อวิถีการดำรงชีวิต
   แต่ในความน้อย ยังมีหนังสือดีๆเล่มหนึ่งอยู่ในนั้น

   "ไฮเทคาถาปาฏิหารย์ ว่าด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังคมไทย" คือหนังสือที่พูดถึง
   เขียนโดย "นิธิ เอียวศรีวงศ์" นักวิชาการ ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักคิดนักเขียน ที่น่าติดตามผลงานคนหนึ่งในประเทศไทย
   พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2546 โดยสำนักพิมพ์มติชน ภายใต้หัวหนังสือ "ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ" ความหนา 158 หน้า ราคาย่อมเยาว์ 120 บาท
   เนื้อหาภายใน อ.นิธิได้มองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าเป็น "วัฒนธรรม"
   มองว่า "วัฒนธรมวิทยาศาสตร์" ก็คือ วิธีคิด วิธีมองโลกและจัดการกับโลก และวิธีประเมินสิ่งอื่น มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเอง
   "ใครที่มองแต่จุดแข็งของวิทยาศาสตร์ แล้วทอดทิ้งวิธีคิด วิธีมองและจัดการโลก และวิธีประเมินสิ่งอื่นในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่แวดล้อมตัวลงหมด คนนั้นก็ตกเป็นเหยื่อของจุดอ่อนของวิทยาศาตร์จนหมดตัว อาจนำความพินาศมาสู่โลกและตนเองได้มาก"
   และยังยกตัวอย่างถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทยไว้หลายเรื่อง
   เมื่ออ่านทั้งเล่ม ก็จะพบว่า ทั้งหมดทั้งมวล หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกเหมือนกับที่ อ.นิธิเขียนไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่า "หากมองวิทยาศาสตร์ในแง่วัฒนธรรม จะทำให้ชาวนาและตาสียายสาพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของเขาขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัย"
   "แต่โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่แล้ว ทั้งในตัวเขาเอง, จากบรรพบุรุษ และที่สั่งสมไว้ในชุมชนและสังคมของเรา"
   นั่นคือ เป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ไม่ใช่วิ่งไล่เพื่อก้าวให้ทันอย่างที่เป็นและเห็นอยู่..


-------------------------

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More