Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

หลังบ้านนายกฯ


"..น้อยครั้งนักหรือแทบจะไม่มีใครจะเขียนถึงบทบาทและอิทธิพลของหลังบ้านผู้นำของประเทศ ซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งทางการเมือง.."

ที่ผ่านมา 
   เรามักได้พบเห็นหนังสือและงานทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของนายกรัฐมนตรีไทยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองของไทย
   แต่น้อยครั้งนักหรือแทบจะไม่มีใครจะเขียนถึงบทบาทและอิทธิพลของหลังบ้านผู้นำของประเทศ ซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งทางการเมือง (จนถึง ณ เวลาที่เขียนเรื่องนี้ ไทยยังไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีผู้หญิง) ทั้งๆที่หลายครั้ง พวกเธอมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
   งานวิจัยที่ "พรรณประภา อินทรวิทยนันท์" ภรรยาอดีตรองนายกรัฐมนตรี "พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์" ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของภริยานายกรัฐมนตรีไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองไทย จนนำไปสู่การพิมพ์เป็นหนังสือสู่สาธารณะ เมื่อปี 2550 จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย
   ทั้งจากการเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากสถาบันพระปกเกล้า และการจัดเสวนาในงานมหกรรมหนังสือ ระดับชาติ ครั้งที่ 12
   หนังสือที่ว่านี้คือ "บทบาทและอิทธิพลภริยานายกรัฐมนตรีไทย ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองไทยในรอบ 70 ปี (2475-2550)" พิมพ์ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2550 โดยสำนักพิมพ์บ้านพิทักษ์อักษร ความหนา 228 หน้า ราคา 200 บาท
   เนื้อหาภายในเมื่อไล่เรียงดูการจัดรูปแบบแล้ว ก็เข้าใจได้ว่า คงรูปแบบงานวิจัยเอาไว้ เนื่องจากนำเสนอตั้งแต่ขั้นตอน วิธีการในการทำวิจัย และการสำรวจแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษาบริบทการเมืองและสังคมไทย การศึกษาบทบาทและอิทธิพลของภริยานายกรัฐมนตรีไทย ระหว่างปี 2475-2545
   จนมาถึงบทสรุปในด้านต่างๆ ที่แยกย่อยไปในหลายด้าน ไม่ว่าอิทธิพลต่อการเมืองไทย อิทธิพลต่อสังคมในด้านแฟชั่น อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของสามี อิทธิพลด้านธุรกิจ บทบาทในงานด้านสตรี บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองให้แก่นายกรัฐมนตรี บทบาทในการเป็นภริยานักการเมือง ทำให้เห็นทั้งความเหมือนและความต่างของหลังบ้านผู้นำประเทศในแต่ละคน
   เช่น บทบาทภริยานักการเมืองของคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ที่เมื่อครั้ง "บรรหาร ศิลปอาชา" ลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรก บางครั้ง เธอต้องติดตามสามีลงพื้นที่ เพราะคนสุพรรณบุรีรู้จักในนาม "บรรหาร-แจ่มใส" มากกว่า
   เมื่อดูในภาพรวมแล้ว ถือได้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นงานชิ้นแรกที่นำภริยานายกรัฐมนตรีไทยมากล่าวถึงได้เกือบครบถ้วนทุกคน
   และฉายภาพบทบาทและอิทธิพลของพวกเธอต่อการเมืองและสังคมไทยได้ดีในระดับหนึ่ง...

----------------
หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More