Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

ช่อยกกนกขึ้นบนฟ้า


ช่อยกกนกขึ้นบนฟ้า
กราบกรานเทวาสรวงสวรรค์
พนมกราบพระพุทธองค์โสดาบัน
ขจัดพ้นจัญไรอัปมงคล

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More