Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

จิตร ภูมิศักดิ์

"..นอกจากจะรวบรวมบทกวีไว้แล้ว ยังมีคำบรรยายถึงที่มาที่ไปของบทกวีแต่ละบท เช่น ในบท "ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง" ก็ได้บอกถึงที่มาว่า บทนี้ จิตรได้แปลมาจากบทกวีชื่อ โอนลี วัน มาเธอร์ (Only One Mother) ของจอร์จ คูเปอร์.."

ช่วงระยะเวลาที่จิตร ภูมิศักดิ์ ยังมีชีวิตอยู่นั้น
   ได้สร้างงานเขียนไว้มากมาย แม้จะผ่านมานานแล้ว แต่หลายๆชิ้นก็ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอยู่เรื่อยๆ และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่านถึง 3 เล่ม
   ในช่วงปี 2545 ซึ่งครบรอบ 72 ปี ของจิตร สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันได้จัดตั้ง "โครงการสรรพนิพนธ์ จิตร ภูมิศักดิ์" ขึ้น เพื่อรวบรวมงานของจิตร โดยแบ่งเป็น 7 ชุดด้วยกัน คือ

   1.ชุดประวัติศาสตร์
   2.ชุดงานแปล
   3.ชุดนิรุกติศาสตร์
   4.ชุดรวมบทวิจารณ์ สังคม / ศิลป / วัฒนธรรม
   5.ชุดรวมบทกวี
   6.ชุดรวมบทเพลง (พร้อมลายมือต้นฉบับและโน้ตเพลง)
   และ 7.ชุดบันทึกส่วนตัว
   ภาพปกหนังสือที่นำมาประกอบนี้ เป็นเล่มที่สองในชุดบทกวี ใช้ชื่อว่า "ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง" พิมพ์ครั้งแรกเดือนมีนาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน หนา 280 หน้า ราคา 220 บาท จากที่เคยออกเล่มหนึ่งมาในนาม "ด้นดั้นดุ่มเดี่ยวคนเดียวแด" เมื่อเดือนตุลาคม 2550 ซึ่งเป็นการรวบรวมบทกวีของจิตรในช่วงปี 2489-2495
   เล่มสองนี้รวบรวมบทกวีของจิตรในช่วงปี 2496-2501 ตั้งแต่บท "เธอคือหญิงรับจ้างแท้ใช่แม่คน" ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งจับคุณจิตรโยนบก
   นอกจากจะรวบรวมบทกวีไว้แล้ว ยังมีคำบรรยายถึงที่มาที่ไปของบทกวีแต่ละบท เช่น ในบท "ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง" ก็ได้บอกถึงที่มาว่า บทนี้ จิตรได้แปลมาจากบทกวีชื่อ โอนลี วัน มาเธอร์ (Only One Mother) ของจอร์จ คูเปอร์
   ท้ายเล่มของหนังสือ มีจดหมายจากชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในฐานะนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ผู้ประสานงานจัดตั้ง "กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์" เชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนจิตร ภูมิศักดิ์ ที่เลขบัญชี 155-2-03676-4 ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์
   กองทุนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า อนุรักษ์ผลงานเขียน ตลอดจนวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับจิตร เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าสำหรับสังคมปัจจุบันและเพื่ออนุชนรุ่นต่อๆไป
   ผู้บริจาคจะได้รับหนังสือจากโครงการสรรพนิพนธ์ จิตร ภูมิศักดิ์ 1 เล่ม เป็นที่ระลึก..

------------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More