Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มิเชล ฟูโกต์

".. เนื่องจากเป็นงานเขียนเกี่ยวกับวิชาการ จึงมีศัพท์แสงที่ไม่คุ้นหู หรืออาจทำความเข้าใจได้ยากสำหรับผู้อ่านทั่วไป แต่ อ.ธีรยุทธก็พยายามยกตัวอย่างจากเหตุการณ์หรือเรื่องราวในประเทศไทยมาประกอบ .."

"มิเชล ฟูโกต์" เป็นชื่อของนักคิดชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง และเป็นชื่อหนังสือ ซึ่งเขียนโดย อ.ธีรยุทธ บุญมี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์วิภาษา ความหนา 220 หน้า ราคา 200 บาท
    เนื้อหาภายในเกี่ยวข้องกับงานของมิเชล ฟูโกต์ ซึ่ง อ.ธีรยุทธบอกไว้ในคำนำว่า หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากความตั้งใจจะเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับมิเชล ฟูโกต์ ในโอกาสครบรอบ 20 ปีการเสียชีวิตของเขา ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2527 เพื่อเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์
    "แต่เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกว่ายากเกินไปสำหรับสาธารณชนทั่วไป จึงเก็บเอาไว้นานหลายปีแล้วจึงเอามาปรับปรุงเล็กน้อย"
    บทความที่ อ.ธีรยุทธกล่าวถึงคือ บทแรกของหนังสือเล่มนี้ "คุณูปการของมิเชล ฟูโกต์" ซึ่งกล่าวถึงคุณูปการของฟูโกต์ในทางวิชาการที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อสู้ ของภาคประชาชนไว้ 5 ประการสำคัญ
    บทต่อๆไปได้กล่าวถึงผลงานในช่วงต่างๆของฟูโกต์ ทั้งในเรื่องฟูโกต์ักับวาทกรรม, ฟูโกต์กับประวัติศาสตร์, การวิพากษ์โมเดิร์นนิที มุมมองใหม่ต่อสังคมสมัยใหม่ของฟูโกต์, ไบโอพาวเวอร์และไบโอโพลิติกส์ และตัวตน อำนาจ การต่อต้าน และการปลดเปลื้องตัวเอง
    เนื่องจากเป็นงานเขียนเกี่ยวกับวิชาการ จึงมีศัพท์แสงที่ไม่คุ้นหู หรืออาจทำความเข้าใจได้ยากสำหรับผู้อ่านทั่วไป แต่ อ.ธีรยุทธก็พยายามยกตัวอย่างจากเหตุการณ์หรือเรื่องราวในประเทศไทยมาประกอบ เช่น เมื่อกล่าวถึงเรื่องราวการมองวรรณกรรม ก็จะยกเรื่องคำพิพากษาของชาติ กอบจิตติ หรือเมื่อกล่าวถึงเรื่องการทำแผนที่ของพื้นที่แห่งการก่อตัวของประเด็นปัญญา ก็จะยกตัวอย่างเรื่องผลกระทบของการเมา เช่น โครงการเมาไม่ขับ
    ท้ายเล่ม นอกจากจะมีบรรณานุกรมแล้ว ยังมีรายชื่อหนังสือแนะนำเกี่ยวกับมิเชล ฟูโกต์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ด้วย
    ใครต้องการรู้่จักมิเชล ฟูโกต์ ให้มากขึ้น ลองหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูครับ..

-----------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More