Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เจ้าดารารัศมี

".. ได้เสนอสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม นั่นคือไม่ได้มุ่งเน้นนำเสนอพระประวัติ และไม่ได้เขียนจากทัศนะใด หากแต่เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ในทัศนะต่างๆ ทั้งราชาชาตินิยมและท้องถิ่นนิยม .."

เรื่องราวต่างๆของคนในประวัติศาสตร์ มักมีผู้กล่่าวถึงแตกต่างกันไป
    บางคน บางท่าน ก็มีผู้กล่าวถึงมากมายเป็นที่รู้จักกันโดยทั่ว แต่บางบุคคล กลับมีน้่อยมาก จนแทบจะไม่ได้ยินเสียง
    ปัจจัยหนึ่งของความมากน้ิอย ก็คงแล้วแต่ว่า บุคคลนั้นๆมีความสำคัญเพียงใด หรือบางครั้งก็แล้วแต่ว่าการกล่าวถึงนั้น สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้นำเสนอหรือตอบสนองความต้องการในการเป็นเครื่องมือมาก น้อยเพียงใด
    และในบางครั้งเรื่องราวที่นำมาเสนอเกี่ยวกับใครสักคน ก็อาจจะมีทั้งเรื่องจริง และเรื่องราวที่สร้างขึ้นใหม่ ทั้งจากความจงใจหรือไม่ัตั้งใจที่จะใส่ลงไป
    เฉกเช่นเรื่องราวของ "พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" ก็คงไม่แตกต่างจากคนอื่นๆในแง่นี้เหมือนกัน ที่จะมีได้ทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่สร้่่่างขึ้นมาใหม่ รวมทั้งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าในเวลานั้น เรื่องราวของพระองค์จะมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ หรือมีประโยชน์ต่อผู้หยิบยกขึ้นมาอย่างไร
    บ่อยครั้งที่เราจะพบงานเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในเชิงชีวประวัติ และส่วนใหญ่จะนำเสนอออกมาในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ไม่จากทัศนะราชาชาตินิยม ก็จะเป็นมาจากทัศนะท้องถิ่นนิยม
    แต่ในหนังสือ "พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" ซึ่งเขียนโดยจิรชาติ สันต๊ะยศ พิมพ์ครั้งแรกเดือนธันวาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์มติชน นี้ ได้เสนอสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม นั่นคือไม่ได้มุ่งเน้นนำเสนอพระประวัติ และไม่ได้เขียนจากทัศนะใด หากแต่เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ในทัศนะต่างๆ ทั้งราชาชาตินิยมและท้องถิ่นนิยม
    และอธิบายให้เห็นถึงการสร้่างความทรงจำเกี่ยวกับพระราชชายาดารารัศมีโดยวิธีการต่างๆ ในช่วงเวลา บริบท และทัศนะที่แตกต่างกัน
    แม้ในหนังสือเล่มนี้ อาจจะมีเนื้อหาที่มาก ตามรูปแบบของงานวิชาการ และอาจจะเยิ่นเย้ิอไปบ้าง
    แต่ก็ช่วยให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้เป็นอย่างดี..

--------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More