Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ระยะเปลี่ยนผ่าน

".. จัดทำขึ้น โดยหวังว่า "จะมีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปที่กำลังสับสนและไม่มั่นใจกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย" .."

"ประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน" เป็นหนังสือที่สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย จัดทำขึ้น โดยหวังว่า "จะมีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปที่กำลังสับสนและไม่มั่นใจกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย" (จากคำนำหนังสือ)
    พิมพ์ครั้งแรกปี 2552 โดยสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์ มี สินีนาถ เศรษฐพิศาล เป็นบรรณาธิการ ราคา 120 บาท
    ภายในหนังสือ ได้รวบรวมแนวความคิดของบุคคล 5 ท่าน ได้แก่
    พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในหัวข้อ "สังคมไทยกับการสร้างสรรค์ความกล้าหาญทางจริยธรรม" ซึ่งเป็นหนึ่งในปาฐกถาเกียรติยศชุด "พุทธธรรมนำไทยพ้นวิกฤต"
    อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี จากเรื่อง "ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" ที่ชี้ให้เห็นว่าการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน จะต้องมุ่งสร้างระบบที่ให้อำนาจแก่ประชาชน
    "ปฏิรูปสังคม" โดย อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ระบบการเมืองต้องปรับตัว พร้อมเสนอสิ่งที่สังคมไทยพอจะทำได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยให้การปรับระบบการเมืองเป็นไปอย่างราบรื่น
    ศุภวุฒิ สายเชื้อ ในเรื่อง "ดุลยภาพใหม่ทางการเมืองในปี 2554-2555" ตัดทอนมาจากรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) แสดงภาพประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยให้เห็นว่า จะมีทั้งช่วงดุลยภาพ วิกฤต และเปลี่ยนผ่านมาตลอดตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนการปกครองปี 2475 และหากเป็นเช่นนั้น การเมืองไทยจะเข้าสู่ดุลยภาพในปี 2554-2555
    และ อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในเรื่อง "เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน" ซึ่งเป็นการปาฐกถานำสำหรับการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยนำหลักธรรมในพุืทธศาสนามาใช้ในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทย
    และชี้ให้เห็นว่า "กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งนั้น ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเมือง ไม่ใช่เป็นแค่ประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตย
    "แต่เป็นเรื่องของวุฒิภาวะ เป็นเรื่องของการเติบโต"..

-----------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More