Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ซ่อมเก่า สร้างใหม่

".. หนังสือเล่มนี้อธิบายให้เห็นว่า ทำไมเราจึงจำเป็นต้อง "ซ่อม" ประวัติศาสตร์แห่งชาติฉบับเก่า ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของการรวมศูนย์ และเหตุผลที่ควร "สร้าง" ประวัติศาสตร์ฉบับใหม่ ให้ตรงกับความเป็นจริง และเปิดพื้นที่ให้แก่คนทุกกลุ่มในชาติ .."

ประวัติศาสตร์ "ชาติไทย" ซึ่งเราได้ร่ำเรียนกันมานั้น จะกล่าวกันทำนองว่า ต้นตระกูลคนไทยอพยพมาจากทางตอนใต้ของจีน

    ลำดับกันว่า มีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแรก จากนั้นก็เป็นกรุงศรีอยุธยา มากรุงธนบุรี แล้วก็มาถึงกรุงรัตนโกสินทร์
    ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เด็กสมัยนี้ก็ยังเรียนกันอยู่อย่างนี้หรือไม่
    แต่ในหลายปีที่ผ่านมา มีนักวิชาการหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับประวัติศาสตร์ชาติไทยชุดนี้นัก ได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูล หลักฐานทางวิชาการ มาโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เช่น กรณีการกล่าวถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง
    หรืออย่างเช่นกรณีของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งได้เสนองานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย มาหลายชิ้น และไม่นานมานี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้นำเอาต้นฉบับเรื่อง "ข้อเสนอสังเขปประวัติศาสตร์แห่งชาติ" ของ อ.นิธิ และปาฐกถาของ อ.นิธิเกี่ยวกับชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ มารวมเป็นหนังสือ ประวัติศาสตร์แห่งชาติ "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่
    หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม 2549 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม มีสุจิตต์เป็นบรรณาธิการ
    กลับมาพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน 2551 โดยกองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ มีบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ เป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์
    หนังสือเล่มนี้อธิบายให้เห็นว่า ทำไมเราจึงจำเป็นต้อง "ซ่อม" ประวัติศาสตร์แห่งชาติฉบับเก่า ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของการรวมศูนย์ และเหตุผลที่ควร "สร้าง" ประวัติศาสตร์ฉบับใหม่ ให้ตรงกับความเป็นจริง และเปิดพื้นที่ให้แก่คนทุกกลุ่มในชาติ
    อย่างน้อยๆ การได้เข้าใจในความจริงของอดีต ก็จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้ อาจไม่ต้องแก้กันอย่างผิดๆ เพราะเข้าใจต้นเหตุอย่างไม่ถูกต้องกัน..

--------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๒

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More