Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติศาสตร์กัมพูชา

".. นับแต่หนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชา ซึ่งเขียนโดยเลอแคร์ เมื่อปี 2457แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ให้รายละเอียดครบถ้วนออกมาอีกเลย จึงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เขียนหนังสือเล่มนี้ .."

"ประวัติศาสตร์กัมพูชา" หนังสือซึ่งบอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างคร่าวๆตลอดระยะเวลาสองพันปี
    เขียนโดยเดวิด แชนด์เลอร์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยทำงานในกรุงพนมเปญ ช่วงปี 2503-2505 และสอนวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย
    พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2526 แต่ก็ได้ปรับปรุงมาเรื่อยในการพิมพ์ครั้งต่อๆมา นำมาแปลเป็นภาคภาษาไทยโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งมี อ.เสน่ห์ จามริก เป็นประธาน
    คณะแปลประกอบด้วยพรรณงาม เง่าธรรมสาร นักวิชาการอิสระ สดใส ขันติวรพงศ์ อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ และวงเดือน นาราสัจจ์ อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2540 มีพรรณงามเป็นบรรณาธิการ
    เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์กัมพูชายุคแรก ทั้งการรับวัฒนธรรมอินเดีย จนถึงเรื่องของรัฐบาลและสังคมกัมพูชาในขณะนั้น
    เรื่องราวของกษัตริย์และสังคม ที่มีทั้งหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ยุคเมืองพระนคร พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กับการก่อตั้งอาณาจักรพระนคร และเรื่องราวของนครวัด บทที่กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรื่องราวของกัมพูชาหลังยุคเมืองพระนคร ซึ่งมีการย้ายเมืองไปยังพนมเปญ รวมไปถึงการแทรกแซงของไทยและเวียดนาม
    เหตุการณ์ในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้าไปมีอำนาจในกัมพูชาจนถึงการได้รับเอกราช เกิดการพัฒนาของพรรคการเมือง การเติบโตของฝ่ายซ้าย มีการเลือกตั้ง ความเสื่อมพระราชอำนาจของเจ้าสีหนุ เกิดรัฐประหารในปี 2513
    เนื้อหาเกี่ยวกับปี 2520 ที่เวียดนามส่งทหาร 14 หน่วยเข้าสู่กัมพูชา การต่อสู้กันภายในกัมพูชา และการถอนตัวของเวียดนาม
    เดวิด แชนด์เลอร์ บอกกล่าวไว้ในบทนำว่า นับแต่หนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชา ซึ่งเขียนโดยเลอแคร์ เมื่อปี 2457แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ให้รายละเอียดครบถ้วนออกมาอีกเลย
จึงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อปิดช่องว่างประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับเอเซียอาคเนย์ ซึ่ง "ประวัติศาสตร์กัมพูชา" เล่มนี้ก็ได้ทำหน้าที่ดังที่ผู้เขียนหนังสือตั้งใจไว้
    เป็นอย่างดี...

------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More