Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปฏิวัติ 2475

".. “ปฏิวัติ 2475” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น เพราะไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวได้อย่างละเอียด ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  .."

เมื่อปี 2547 เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปีของการปฏิวัติสยาม การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร
   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือ 3 เล่ม คือ
   1.อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม พิมพ์ครั้งที่ 2 แปลจากงานของ อ.เบนจามิน เอ. บัทสัน เรื่อง The End of the Absolute Monarchy in Siam (ผมเขียนถึงเล่มนี้เมื่อตอนแรก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550)  
   2.การเมืองไทยในระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม แปลจากงานของ อ.ทักษ์ เฉลิมเตียรณ เรื่อง Thailand : The Politics of Despotic Paternalism  
   และ 3.ปฏิวัติ 2475 (1932 Revolution in Siam) เล่มที่จะกล่าวถึงในตอนนี้

   “ปฏิวัติ 2475” เป็นหนังสือที่มีต้นฉบับมาจากผลงานของนักวิชาการ 2 ท่าน คือ อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เรื่อง "2475 : การปฏิวัติสยาม" เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2532 ในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "รัตนโกสินทร์ : การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย" ซึ่งกว่าจะมาอยู่ในเล่มนี้ ก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อย  
   อีกท่านคือ อ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ เรื่อง "2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ" ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2533
   ปกหนังสือเล่มนี้ ที่นำมาประกอบเรื่อง เป็นการพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 "เนื่องในวาระ 77 ปีการปฏิวัติสยามและ 70 ปีเปลี่ยนนามประเทศเป็นไทย" ราคา 390 บาท  
   เปิดเรื่องด้วยงานของ อ.ชาญวิทย์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาทิ การก่อตั้งขบวนการคณะราษฎร ความเห็นสองด้านต่อ 2475  
   จากนั้นเป็นงานของ อ.ธำรงศักดิ์ ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 5 บท ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่การปฏิวัติในปี 2475 เรื่อยมาถึงเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนแปลงของกองทัพ จนถึงเหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476  
   “ปฏิวัติ 2475” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น เพราะไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวได้อย่างละเอียด ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
   ผู้สนใจเรื่องราวการปฏิวัติเมื่อปี 2475 จึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง..  

-------------------------- 


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More