Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

หวนอาลัย

".. หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมธรรมานุสรณ์ มรณสติกถา สารและพจนาลัยของชาวต่างประเทศ คำกล่าวอาลัยในพิธีไว้อาลัยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 บทกวี และข่าวจากสื่อมวลชน .."

ภายหลังจากที่ "ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์" ภริยาของท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
   บุตรธิดาของท่านผู้หญิงพูนศุขได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับท่าน
   เล่มแรก "ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์" พิมพ์เผยแพร่แก่ผู้ร่วมงานไว้อาลัย
   ลำดับสอง "ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น" จัดจำหน่ายสมทบกองทุนท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เพื่อสาธารณกุศล
   และล่าสุด "หวนอาลัย" จัดพิมพ์เพื่อมอบแด่ผู้มาร่วมงานฌาปนกิจศพท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 และผู้ที่สมทบกองทุนท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เพื่อสาธารณกุศล มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
   หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมธรรมานุสรณ์ มรณสติกถา สารและพจนาลัยของชาวต่างประเทศ คำกล่าวอาลัยในพิธีไว้อาลัยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 บทกวี และข่าวจากสื่อมวลชน
   อาทิ สัมโมทนียกถาของท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง พระนิพพานคือความไม่มีอารมณ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้หญิงพูนศุข เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2536 ณ สวนโมกขพลาราม
   ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สำหรับพิํธีไว้อาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550
   ในหนังสือเล่มนี้ระบุว่า "การทำหนังสือเล่มนี้เป็นไปตาม 'คำสั่งถึงลูกๆทุกคน' ที่สั่งเสียไว้ว่า เมื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้คืนศพของท่านหลังจากนิสิตแพทย์ได้ศึกษาแล้ว ให้ทำการฌาปนกิจอย่างเรียบง่าย และทำหนังสือที่ระลึก"
   นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว บุตรธิดาของท่านผู้หญิงพูนศุขยังได้รวบรวมคำลงนามไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนศุขไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันปรีดี พนมยงค์ www.pridiinstitute.com
   เพื่อให้ผู้สนใจเปิดเข้าไปอ่านได้..

-----------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More