Share

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

ต้นทุนชีวิต


“.. ต้นทุนชีวิตเป็นปัจจัยสร้าง หรือเป็นปัจจัยเชิงบวกทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ที่จะหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเจริญเติบโตและดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ ..”

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้ จึงน่าจะอยู่ในบรรยากาศเกี่ยวกับเด็กอยู่บ้าง ผมจึงนำหนังสือเกี่ยวกับเด็ก ที่ผู้ใหญ่น่าจะหยิบอ่าน มาแนะนำกัน
    หนังสือเล่มที่ว่าคือ “ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย” จัดพิมพ์โดยแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มี นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผน เป็นผู้เขียนเนื้อหาวิชาการ และมีรัศมี มณีนิล เป็นบรรณาธิการและเรียบเรียง ราคา 250 บาท


   หมอสุริยเดวอธิบายคำว่า “ต้นทุนชีวิต” ไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า หมายถึง ต้นทุนพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม สติปัญญาให้คนๆหนึ่งดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง
    “ต้นทุนชีวิตเป็นปัจจัยสร้าง หรือเป็นปัจจัยเชิงบวกทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ที่จะหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเจริญเติบโตและดำรงชีพอยู่ในสังคมได้”
    จากนั้น จึงลงรายละเอียดให้เห็นถึงต้นทุนชีวิตทั้ง 48 ข้อ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 หมวดใหญ่ แยกย่อยเป็น 5 พลัง คือ หมวดต้นทุนชีวิตภายใน ซึ่งมีพลังตัวตน และหมวดต้นทุนชีวิตภายนอก มี 4 พลัง คือ พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน ทั้งนี้ ในการอธิบายพลังในแต่ละข้อนั้น ก็จะยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่าย
    อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเด็ก ก็เปิดไปได้ที่ www.dekplus.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของแผนงานนี้ ตั้งชื่อตามชื่อเล่นที่ว่า เด็กพลัส ซึ่งหมายถึง เด็กแนวบวก ที่มีความฝันอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเสริมต้นทุนชีวิตให้เด็กและเยาวชนไทย..
    เผื่อว่า ในวันข้างหน้า เด็กเหล่านี้อาจจะเติบโตเป็นนักการเมืองที่ดี มากกว่าที่มีอยู่ในวันนี้...

-------------------------หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More