Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

ภาคประชาชน

".. วิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของปัญหาระบอบการเมืองการปกครองไทย โดยเล็งจุดเฉพาะหน้าไว้ที่การเมืองภาคประชาชนและมององค์ประกอบที่เหลือเป็นเงื่อนไขภายนอก .."


การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย
   หนังสือซึ่ง อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เป็นผู้เขียน หนึ่งในหนังสือจากงานวิจัยที่ได้รับทุน “ปรีดี พนมยงค์” ของมูลนิธิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2545 ปิดต้นฉบับเมื่อปี 2547
   พิมพ์ครั้งแรก เดือนมีนาคม 2548 โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ และครั้งที่สอง เดือนมิถุนายน 2552 โดยสำนักพิมพ์วิภาษา ซึ่ง อ.เสกสรรค์ได้ชี้แจงไว้ในหมายเหตุสำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 2 ว่า
   “ในการพิมพ์ครั้งแรกนั้น ฝ่ายบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ที่รับผิดชอบ ได้แก้ไขถ้อยคำภาษาของผู้เขียนในหลายที่หลายแห่ง ทำให้ในบางจุดผิดเพี้ยนไปจากเจตนาของผู้เขียน... ด้วยเหตุนี้ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 จึงขอเปลี่ยนจุดที่ถูกแก้ไขมาสู่ต้นฉบับดั้งเดิมทั้งหมด”
   ในบทนำของหนังสือเล่มนี้ระบุไว้ว่า วิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของปัญหาระบอบการเมืองการปกครองไทย โดยเล็งจุดเฉพาะหน้าไว้ที่การเมืองภาคประชาชนและมององค์ประกอบที่เหลือเป็นเงื่อนไขภายนอก โดยมีสิ่งที่เป็นคำถามหลักคือ การเมืองภาคประชาชนมีฐานะความชอบธรรมอยู่ตรงไหนในระบอบการเมืองการปกครองไทย และแสดงบทบาทสนองจุดมุ่งหมายอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่
   เนื้อหาแบ่งเป็น 4 บท (ไม่นับรวมบทนำและบทสรุป)
   เริ่มจากบทแรกเกี่ยวกับปัญหาประชาธิปไตยในประเทศไทย
   บทที่ 2 เรื่องของผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่มีต่อรัฐไทยและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
   บทที่ 3 การเมืองภาคประชาชนกับการขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยไทย โดยเริ่มต้นกลับไปสำรวจฐานะของการเมืองภาคประชาชนในช่วงปฏิรูปการเมือง และบทที่ 4 กล่าวถึงภาพรวมของการเมืองภาคประชาชน
   แม้ “การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย” จะเคยตีพิมพ์มาแล้ว เมื่อครั้งปี 2548 แต่ อ.เสกสรรค์ ในฐานะผู้เขียนและเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้เห็นว่า หนังสือเล่มนี้ได้หมดไปจากตลาดหนังสือเป็นเวลานานพอสมควร หากพิมพ์ซ้ำก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาอยู่บ้าง
   และแม้ว่าสภาพต่างๆของประเทศไทยได้เปลี่ยนไปจากปี 2547 มาก และ อ.เสกสรรค์เองก็ไม่มีเวลาเพื่อปรับปรุงงาน
   แต่ก็ยังเห็นว่า แนวคิดและทฤษฎีที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ยังไม่ใช่เรื่องล้าหลัง..

--------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More