Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

อหิงสา

 

".. การเขียนหนังสือเล่มนี้ของเขาก็เพื่อต้องการประกาศให้ทราบว่า "อหิงสา" เป็นวิถีทางเดียวเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่สัจธรรมได้ .."


"ชีวประวัติของข้าพเจ้า"เป็นชื่อในภาคภาษาไทยของหนังสืออัตชีวประวัติ"มหาตมา คานธี" มหาบุรุษของโลก ฉบับย่อ
   ต้นฉบับแรกที่คานธีใช้เขียน คือ ภาษาคุชราต
   หลังจากนั้น เลขานุการส่วนตัวของเขาได้แปลเป็นภาษาฮินดีและอังกฤษ โดยมี คานธีเป็นผู้ตรวจทานและดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ โดยในภาคภาษาฮินดีใช้ชื่อว่า อาตฺมกถา ส่วนภาษาอังกฤษ คือ An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth

   เฉพาะในภาคภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษนี้ พิมพ์ออกมาหลายแสนเล่มนอกจากนี้ ยังมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ อีกโดยในภาคภาษาไทยนี้ มี กรุณา กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2546 เป็นผู้แปลจากภาษาฮินดีฉบับย่อ โดยมีวัตถุประสงค์ "เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและนักศึกษาโดยเฉพาะ"
   พิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี 2512 โดยได้รับความร่วมมือจาก โกเจริล รามันนารายณัน เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในขณะนั้น หลังจากนั้นก็มีการจัดพิมพ์เรื่อยมา จนถึงครั้งที่สิบเอ็ดโดยสำนักพิมพ์ศยาม เมื่อปี 2539 ก่อนจะนำมาปรับปรุงใหม่โดยสำนักพิมพ์บ้าน
พระอาทิตย์ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2552
   ภาพปกที่นำมาประกอบเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 แม้ว่าจะเป็นฉบับย่อก็มีความหนาถึง 368 หน้า แบ่งเป็นตอนๆเล่าเรื่องราวของมหาบุรุษของโลกท่านนี้ตั้งแต่เยาว์วัย
   จนถึงบทส่งท้าย ที่คานธีได้บอกกล่าวถึงรหัสของหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจนว่า การเขียนหนังสือเล่มนี้ของเขาก็เพื่อต้องการประกาศให้ทราบว่า "อหิงสา" เป็นวิถีทางเดียวเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่สัจธรรมได้
   "การบรรลุสัจธรรมอย่างสมบูรณ์ได้ก็ด้วยการเข้าถึงหลักแห่งอหิงสาอย่างแท้จริงเสียก่อน"
   "อหิงสา" ที่ "มหาตมา คานธี" ย้ำว่า การปฏิบัติตามหลักอหิงสาจะเป็นไปได้ จะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด ซึ่งก็คือ การพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นอิสระเสรีจากโลภ โกรธ และหลง
   อหิงสาเป็นขอบเขตสุดท้าย เป็นสุดยอดแห่งการเจียมกาย เจียมใจ..

--------------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More