Share

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

“กาดแลงฮอมปอยสุขภาพ” ตลาดร่วมแรง-ใจสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

".. ตลาดยามเย็นที่นำวัฒนธรรมการร่วมแรงร่วมใจและช่วยเหลือกันของชาวล้านนาเข้ามาช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต .."


ภายหลังการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หน่วยงานท้องถิ่นเหล่านี้ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ก็ล้วนจะเริ่มมีบทบาทในการทำงานกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่งานด้านการปกครองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงงานด้านอื่นๆ รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการทางสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา และสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อปท.เหล่านี้ จึงสนับสนุนให้มีโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนในทุกระดับ
 
รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บอกถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้ว่า โชคดีที่มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ทำให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน ถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดสร้างสุขด้วยปัญญา แม้ว่าก่อนเริ่มโครงการ เกรงว่า จะทำได้ไม่ดีพอ เนื่องจากความหลากหลายทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แต่ก็โชคดีที่ได้พบกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ตั้งใจ ให้ความสำคัญแก่ชุมชน รวมทั้งบุคคลในชุมชนที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและต้องการทำดีเพียงขอให้มีโอกาส
 
สำหรับ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการนี้มีทั้งสิ้น 60 ตำบล ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ หนึ่งในนั้นคือเทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม “กาดแลงฮอมปอยสุขภาพ” ตลาดยามเย็นที่นำวัฒนธรรมการร่วมแรงร่วมใจและช่วยเหลือกันของชาวล้านนาเข้ามาช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต


สุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล เล่าถึงที่มาและกิจกรรมของกาดแลงฮอมปอยว่า เริ่มต้นจากการให้ประชาชนในตำบลนางแลเข้ามาทำกิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิกร่วมกันทุกวันอาทิตย์ โดยจะมีการสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลตามกติกาที่ตั้งไว้ จากนั้นจึงมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นในลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งกิจกรรม “ผักปลอดภัยไร้โรคา” เพื่อนำผักที่สมาชิกเป็นผู้ปลูกเองแบบปลอดสารพิษมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกที่มาออกกำลังกาย โดยสมาชิกผู้ปลูกผักจะได้รับปุ๋ยหมักแห้งและน้ำหมักชีวภาพจากกิจกรรม “ปุ๋ยสร้างสุข” ที่เด็กนักเรียนร่วมกันทำจากเปลือกสับปะรด ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของตำบลนางแล 

“ปัจจุบัน เราได้ใช้กาดแลงฮอมปอยสุขภาพเป็นศูนย์กลางของการจัดงานต่างๆของตำบล เช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ลดละเลิกสุรา ยาเสพติด และอบายมุข รวมทั้งการทำของขวัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น และยังเป็นพื้นที่สำหรับเด็ก มีเครื่องเล่นให้แก่เด็กๆ และจัดกิจกรรมด้านจิตใจ เช่น การมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนในการทำความดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกิดความเสียสละ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเด็กๆจะมีสมุดสะสมแต้มความดีเป็นของตนเอง ซึ่งแต้มความดีก็จะได้มาจากการทำความดีในสถานที่สาธารณะประโยชน์ การเข้าร่วมวัดเพื่อร่วมพิธีทางศาสนาในวันพระหรือเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์”

นายกเทศมนตรีตำบลนางแลยังบอกด้วยว่า หลังจากเริ่มทำงานในโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ง สสส.เป็นผู้สนับสนุน ก็เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านอยากมาออกกำลังกายกันมากขึ้น และยังทำให้เกิดเครือข่ายทั้งภาคราชการและหมู่บ้านต่างๆ และมีสถาบันต่างๆสนใจเข้าร่วมโครงการมาก เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายที่สนใจจะพัฒนาให้นางแลเป็นตำบลต้นแบบของอำเภอเมืองในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน

ถือเป็นโอกาสที่ดีและต่อเนื่องจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ สสส.และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนี้ต่อไปในอนาคต เทศบาลตำบลนางแลก็จะร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยทำโครงการต่อเนื่องจากโครงการนี้ เพื่อพัฒนาสวัสดิการชุมชน” นายกฯสุรินทร์กล่าวด้วยความภาคภูมิใจในงานด้านสุขภาพที่ได้ทำให้แก่คนในตำบลนางแล

นอกจากเทศบาลตำบลนางแลแล้ว ยังมีอีกหลาย อปท.ที่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมี สสส.สนับสนุน ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขภาวะหลากหลายรูปแบบ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตัวเอง และยังส่งผลให้เกิดการเสริมพลังกันเป็นเครือข่าย เพื่อนำพาสังคมก้าวไปสู่สุขภาวะที่ดี.. 

---------------------------

ที่มา หน่วยสื่อสารสาธารณะ สสส.

ท้ายเรื่อง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้' ได้ที่ http://www.health.mju.ac.th/face2.php

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More