Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

สยามประเทศไทยกับ “ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว

".. เป็นหนังสืออีกเล่ม สำหรับผู้สนใจในเรื่องราวของดินแดน โดยเฉพาะปัญหาปราสาทเขาพระวิหาร .."

สยามประเทศไทยกับ ดินแดนในกัมพูชาและลาว Siam-Thailand and Territoriesin Cambodia and Laos
   หนึ่งในสามของหนังสือชุด “ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สยาม-ไทย กับ กัมพูชา-ลาว” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   “สยามประเทศไทยกับ ดินแดนในกัมพูชาและลาว” มี อ.ธำรงศักดิ์ เพ็ชรเลิศอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้เขียน พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ราคา 350 บาท จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เนื้อหาภายในเป็นการนำเอางานศึกษาของ อ.ธำรงศักดิ์ 2 ชิ้น เกี่ยวกับเรื่องของดินแดน มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน
   เรื่องแรกคือ “สยามสมัยรัชกาลที่ 4-5 กับฝรั่งเศสและดินแดนกัมพูชา” ซึ่งเดิมใช้ชื่อเรื่องว่า รัชกาลที่ 5 กับฝรั่งเศสและกัมพูชา เป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสยามสมัยรัชกาลที่ 5 กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต่างเผชิญหน้ากับการล่าอาณานิคมและการสร้างรัฐชาติแบบใหม่ และศึกษาเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 กับการเปิดโลกของพระองค์
   อีกเรื่องคือ “การเรียกร้องดินแดน พ.ศ.2483” ปรับปรุงมาจากงานเดิมที่ใช้ชื่อว่า การเรียกร้องดินแดน พ.ศ.2483 : พิจารณาปัจจัยภายใจเชิงคำอธิบาย เป็นการศึกษาภาพรวมของปัญหาดินแดนทุกด้าน ทั้งกับอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศสและอาณานิคมของอังกฤษ
   ส่วนท้ายเล่มเป็นภาคผนวกที่รวมรวบสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
   “สยามประเทศไทยกับ ดินแดนในกัมพูชาและลาว” เป็นหนังสืออีกเล่ม สำหรับผู้สนใจในเรื่องราวของดินแดน โดยเฉพาะปัญหาปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาดินแดนยังคงเป็นปัญหาที่พร้อมจะถูกขุดและปลุกเร้าวาทกรรมเสียดินแดนให้ลุมโหมขึ้นอีกครั้ง
   เมื่อเกิดความต้องการใช้เรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องมือ..

--------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More