Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

ทุนเชียงใหม่


".. เนื่องจากลักษณะเฉพาะที่สำคัญของเชียงใหม่ ที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกับประเทศไทยทั้งประเทศ ดังนั้น การศึกษาเรื่องนี้ใน จ.เชียงใหม่ จึงนำไปเปรียบเทียบได้กับท้องถิ่นอื่นๆ หรือเปรียบเทียบกับโครงสร้างของทุนในระดับชาติได้ .."หากเอ่ยถึงวิชาที่ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมืองนั้น ก็จะพบว่า ส่วนหนึ่งของวิชานี้ได้ศึกษาถึงพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจ
   “ทุนเชียงใหม่ : โครงสร้างของทุนและการเปลี่ยนแปลงของนักธุรกิจในเมืองเชียงใหม่” ซึ่งเขียนโดย อ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

   ก็ได้เอ่ยถึงพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจไว้ว่า เป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้ที่ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองไทย โดยที่ผ่านมา มีหลายๆงานศึกษากลุ่มธุรกิจระดับชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจและการเมือง
   แต่สำหรับกลุ่มธุรกิจในระดับภูมิภาคนั้น ยังไม่มีงานศึกษาที่ต่อเนื่องมาถึงทศวรรษ 2530 โดยเฉพาะงานที่ศึกษาถึงพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจ ก่อนและหลังสภาพเศรษฐกิจในปี 2540 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือครองทุนภายในท้องถิ่นอย่างชัดเจน
   ดังนั้น จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องศึกษา เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นอธิบายโครงสร้างของทุนและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มธุรกิจใน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยใช้ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นจุดอ้างอิง
   ส่วนการเลือก จ.เชียงใหม่เป็นกรณีศึกษานั้น ในหนังสือเล่มนี้ระบุไว้ว่า เนื่องจากลักษณะเฉพาะที่สำคัญของเชียงใหม่ ที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกับประเทศไทยทั้งประเทศ ดังนั้น การศึกษาเรื่องนี้ใน จ.เชียงใหม่ จึงนำไปเปรียบเทียบได้กับท้องถิ่นอื่นๆ หรือเปรียบเทียบกับโครงสร้างของทุนในระดับชาติได้
   ใครสนใจใคร่อ่านเรื่องราวของบรรดาตระกูลดังในเชียงใหม่ อาทิ นิมมานเหมินท์ และชินวัตร ก็หาซื้อ “ทุนเชียงใหม่” มาอ่านกันได้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์ www.onopenbooks.com ราคา 200 บาท
   มีอัญชลี มณีโรจน์ เป็นบรรณาธิการ..

--------------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More