Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ถอดรื้อ

".. เป็นการศึกษาการเกิดชีวิตแบบโมเดิร์นซึ่งคลี่คลายมาจากพัฒนาการของยุโรปตะวันตก แต่ก็ต้องอาศัยคุณูปการทางเทคโนโลยี ความคิด และทรัพยากรจากอารยธรรมต่างๆทั่วโลก .."โลก MODERN & POST MODERN” หนังสือเล่มที่สอง ในหนังสือชุด “ถอดรื้อตะวันตกนิยม” มี ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้เขียน
   หน้าปกเล่มที่นำมาประกอบเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์สายธาร ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ความหนา 192 หน้า ราคา 180 บาท เขียนระบุไว้ในหนังสือว่า หากพบความบกพร่องหรือผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์นำมาเปลี่ยนได้ที่สำนักพิมพ์

   อ.ธีรยุทธระบุไว้ในคำนำถึงหนังสือชุด “ถอดรื้อตะวันตกนิยม” ไว้ ว่าเป็นโครงการที่เขาต้องการวิพากษ์วิจารณ์และถอดรื้อความรู้ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา และศิลปะแบบที่ติดยึดกับอคติ “ตะวันตกนิยม” หรือการยึดถือตะวันตกเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแทรกตัวอยู่ในองค์ความรู้ทุกปริมณฑล
   “การครอบงำองค์ความรู้นี้มีบทบาทเสริมการครอบงำของตะวันตกเหนือประชาชาติต่างๆทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่การได้เปรียบเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตะวันตกเหนือผู้อื่นไปโดยปริยาย
   หนังสือชุดนี้ อ.ธีรยุทธพยายามใช้แนวคิดที่เรียกว่า “หลังตะวันตก” (Post Western) ซึ่งเขาบอกว่า ได้รับอนิสงส์วิธีคิดจากโพสต์โมเดิร์น แต่พยายามไปให้ไกลกว่า มีทั้งหมด 4 เล่ม คือ 1.ความหลากหลายของชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2.โลก Modern และ Post Modern 3.ถอดรื้อปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง และ 4.ความคิดหลังตะวันตก Post Western
   “โลก MODERN & POST MODERN” เล่มที่นำมากล่าวถึงนี้ เป็นการศึกษาการเกิดชีวิตแบบโมเดิร์นซึ่งคลี่คลายมาจากพัฒนาการของยุโรปตะวันตก แต่ก็ต้องอาศัยคุณูปการทางเทคโนโลยี ความคิด และทรัพยากรจากอารยธรรมต่างๆทั่วโลก ไล่เรียงเรื่องราวมาตั้งแต่การหลุดพ้นจากสังคมยุคศาสนา เรื่อยมาจนเกิดโลกยุคสมัยใหม่ และการเกิดโลกยุคหลังสมัยใหม่
   หนังสือเล่มนี้จบในตัว โดยไม่ต้องอ่านเล่มแรกก่อน แต่หากเป็นไปได้ ก็น่าจะหามาอ่านกันทั้งชุด เพื่อจะได้ข้อมูลและเรื่องราวที่ครบถ้วน..

------------------------

ท้ายเรื่อง สำนักพิมพ์สายธาร ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด www.winyuchon.co.th e-mail saitharnpublish@gmail.com


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More