Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช


".. หนังสือบอกเล่าเรื่องราวทางการเมืองของแคว้นสุโขทัยต่อเนื่องมาถึงกรุงศรีอยุธยา ช่วงที่พระมหาธรรมราชาธิราชได้เสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยา ภายใต้การปกครองของพระเจ้าบุเรงนองแห่งพุกามประเทศ .."พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช” หรือในชื่อแบบเต็มๆว่า “การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช” หนังสือศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ ซึ่งมี “พิเศษ เจียจันทร์พงษ์” ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร เป็นผู้เขียน
   พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนมกราคม 2546 โดยสำนักพิมพ์มติชน ภาพปกที่นำมาประกอบนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สอง เมื่อเดือนเมษายน 2553 ความหนา 184 หน้า ราคา 175 บาท

   “พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช” เป็นหนังสือบอกเล่าเรื่องราวทางการเมืองของแคว้นสุโขทัยต่อเนื่องมาถึงกรุงศรีอยุธยา ช่วงที่พระมหาธรรมราชาธิราชได้เสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยา ภายใต้การปกครองของพระเจ้าบุเรงนองแห่งพุกามประเทศ โดย “พิเศษ เจียจันทร์พงษ์” บอกไว้ในคำนำว่า เรื่องทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เขาได้นำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหลายมาตีแผ่ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยใช้แนวคิดทางวิชาการ บางครั้งก็ตั้งสมมติฐาน ข้อสันนิษฐานเพื่อเชื่อมโยงหลักฐานเหล่านี้เข้าด้วยกัน
   บทตอนในหนังสือเล่มนี้ ไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องราวของตระกูล “พ่อขุนผาเมือง” กับการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และอิทธิพลของราชวงศ์สุพรรณภูมิในความเกี่ยวดองกับราชวงศ์สุโขทัย ซึ่งทำให้เห็นความสัมพันธ์ของราชวงศ์ทั้งสาม อันมีผลต่อการเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมา จากนั้น เป็นเรื่องของนามสถาปนา “มหาธรรมราชา” จนถึงเรื่องราวของพระมหาธรรมราชาธิราช
   ในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้ ผู้เขียนหนังสือได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ พร้อมเพิ่มบทความวิชาการเกียรติยศ “ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ กรณีพระมหาธรรมราชา ผู้ร้ายกลับใจ หรือ ถูกใส่ความโดย plot ของนักประวัติศาสตร์” จาก “ธงชัย วินิจจะกูล” ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
   แม้ว่า “การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช” มีความหนาเพียง 184 หน้า แต่ก็อัดแน่นไปด้วยข้อมูล รายละเอียด ซึ่งบางเรื่องมีข้อมูลที่แตกต่างไปจากหนังสือเล่มอื่น

   ใครสนใจในประวัติศาสตร์ไทย ก็ไม่ควรพลาดที่จะหามาอ่านกัน..


------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More