Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ร้อยคำที่ควรรู้

".. “ร้อยคำควรรู้” เล่มนี้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง สำหรับผู้ที่เห็นความจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ “คำใหม่ๆ” หลายคำที่กลายเป็น “คำหลัก” ในสังคมไทย  .."

หลายต่อหลายครั้ง สังคมไทยมักจะได้พบเจอศัพท์บัญญัติใหม่ๆ บางคำก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป แต่หลายคำก็มีผู้ทราบความหมายกันเพียงเฉพาะกลุ่ม 
   บางคำก็มาจากภาษาต่างประเทศ ที่ทับศัพท์มาใช้กันบ้างหรือมีผู้รู้บางท่านพยายามสร้างภาษาไทยขึ้นมาใช้แทน แต่บางคำก็เป็นการบัญญัติขึ้นมาใหม่จากภาษาไทย โดยใช้วิธีรวมคำ หรือประดิษฐ์ศัพท์ใหม่ขึ้นมา

   ที่ผ่านมา นอกจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็มีการเขียนหนังสือเพื่ออธิบายให้ความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆเหล่านี้    
   หนึ่งในนั้นคือ “ร้อยคำที่ควรรู้” ผู้เขียนคือ อ.เสรี พงศ์พิศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)   
   พิมพ์ครั้งแรกโดยมีนาคม 2553 โดยสำนักพิมพ์พลังปัญญา มีทัชณีพร อรุณรังษี เป็นบรรณาธิการ จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
   “ร้อยคำควรรู้” เคยพิมพ์มาก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2547 กลับมาพิมพ์ครั้งนี้ อ.เสรีได้ปรับปรุงโดยเพิ่มคำศัพท์เข้าไปอีกร่วมร้อยคำ ใช้คำอธิบายอย่างกระชับ เพื่อให้เป็นเพียงความเข้าใจพื้นฐานเท่านั้น ทั้งนี้ การที่ยังใช้ชื่อเดิม ไม่เปลี่ยนเป็นสองหรือสามร้อยคำนั้น ก็เพราะ อ.เสรีเห็นว่า เล่มนี้ยังคงรักษาเนื้อหาเดิมของเล่มแรกไว้ทั้งหมด   
   คำศัพท์ใน “ร้อยคำควรรู้” จัดเรียงตามอย่างพจนานุกรม คือเรียงตามอักษรพยัญชนะไทย ตั้งแต่ ก.ไก่ แล้วจึงเป็นตัวเลขและภาษาอังกฤษ
   กระจายไปในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง เช่น การกระจายอำนาจ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือในเรื่องเศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา วิทยาศาสตร์    
   “ร้อยคำควรรู้” เล่มนี้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง สำหรับผู้ที่เห็นความจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ “คำใหม่ๆ” หลายคำที่กลายเป็น “คำหลัก” ในสังคมไทย 
   อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกหรือไม่ต้องการเข้าไปค้นคว้าหาความหมายของคำเหล่านี้ในอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งอื่นๆ.. 

----------------------------

ท้ายเรื่อง
เว็บไซต์ส่วนตัว อ.เสรี พงศ์พิศ ให้เข้าไปชมได้ที่ www.phongphit.com
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) www.ceithai.com
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chulabook.com 

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More