Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง".. สิ่งที่ทำให้ “เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง” ขายดีเช่นนี้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเนื้อหาที่แตกต่างไปจากความเชื่อเดิมที่เคยมองกันว่า ยุโรปสมัยกลางเป็นยุคมืด เป็นยุคที่อยู่ในสภาวะเสื่อมถอยทางด้านศิลปวิทยาการและการสร้างสรรค์ .."เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง” หนังสือซึ่ง “อนันต์ชัย เลาหะพันธุ” รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้เขียน
   พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2550 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้งแวดวงการศึกษาและผู้อ่านทั่วไป จนต้องพิมพ์ครั้งที่สองในปี 2551 และครั้งที่สามเมื่อปี 2553 โดยเพิ่มเติมแก้ไขในส่วนของสำนวนและการพิสูจน์อักษรให้มากขึ้น
   สิ่งที่ทำให้ “เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง” ขายดีเช่นนี้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเนื้อหาที่แตกต่างไปจากความเชื่อเดิมที่เคยมองกันว่า ยุโรปสมัยกลางเป็นยุคมืด เป็นยุคที่อยู่ในสภาวะเสื่อมถอยทางด้านศิลปวิทยาการและการสร้างสรรค์ จนคำว่า “Medieval” หรือ “Middle Age” กลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในความหมายเกี่ยวกับความล้าหลัง ความไร้อารยะ การกดขี่ และความหมายในทางลบอื่นๆ
   แต่หนังสือเล่มนี้กลับให้ข้อมูล เสนอแนวคิด ดังปรากฏเป็นเหมือนรหัสของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเขียนไว้ในคำนำของการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งว่า “นักประวัติศาสตร์ปัจจุบันต่างยกย่องว่า ยุโรปสมัยกลางเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมยุโรป เป็นสมัยที่ประวัติศาสตร์ตะวันตกมีสีสันสดใสและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการแยกแยะหน้าที่ของชนชั้น การจัดตั้งองค์กรช่างฝีมือ การเกิดเมืองที่เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเมืองในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัย และการสร้างมหาวิหารขนาดใหญ่โต
   และเพื่อเป็นการบอกเล่าสีสันของยุคกลาง “เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง” จึงได้รวบรวมเรื่องราวและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ จำนวน 20 เรื่อง ที่เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลาง ซึ่งมีทั้งความสำคัญในแง่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะในยุคนั้น อาทิ อนารยชนเผ่าเยอรมัน กำเนิดมหาวิทยาลัยตะวันตก เด็กในสมัยกลางกับความเป็นจริงในสังคม หรือแม้แต่เรื่องกบฎชาวนา
   ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ สนใจใคร่ซื้อหนังสือเล่มนี้ ก็หามาอ่านกันได้ในราคาเล่มละ 200 บาท จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chulabook.com

---------------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More