Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

คนชายข่าว คนชายขอบ


".. เมื่อได้อ่านงานใน “คนชายข่าว คนชายขอบ” แล้ว ก็คงจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้พยายามจะถ่ายทอด นั่นคือ ความต้องการที่จะอธิบายให้สังคมได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองของเรา .."


คนชายข่าว คนชายขอบ” หนังสือรวบรวมงานเขียนจากหน้า “คติชน” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ จำนวน 20 เรื่อง

มี “ภาสกร จำลองราช” เป็นผู้เขียน พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2553 โดยโครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบฯ เป็นผู้จัดพิมพ์ และได้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุน

“ภาสกร” เขียนไว้ในคำนำของหนังสือเล่มนี้ว่า เป็น 20 เรื่องที่เขาคัดมาจากงานเขียนกว่า 100 เรื่อง ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ที่เขามีโอกาสได้ตระเวนไปในมุมต่างๆของสังคม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของคนเล็กคนน้อยลงในหน้า “คติชน” ซึ่งเกือบครึ่งเป็นเรื่องในพื้นที่และชุมชน ที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรม 

เรื่องราวของคนชายขอบทั้ง 20 เรื่องนี้ ได้กระจายออกไปหลากหลายประเด็น อาทิ เรื่องราวของชนชาวเล ทั้งมอแกน มอแกลน และอุรักลาโว้ย ซึ่งต้องเผชิญชะตากรรมอันเลวร้าย เพราะสังคมใหม่ที่มีอำนาจและอิทธิพลรุกราน หรือเรื่องการเดินทางของคนเร่ร่อน ประเด็นเกี่ยวกับที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และเรื่องราวของผู้ใช้แรงงาน ที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นซากปรักหักพังของสังคมไทย 

เมื่อได้อ่านงานใน “คนชายข่าว คนชายขอบ” แล้ว ก็คงจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้พยายามจะถ่ายทอด นั่นคือ ความต้องการที่จะอธิบายให้สังคมได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองของเรา เขามองว่า “หากคนในสังคมและนักบริหารอำนาจยังไม่สร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจ ปัญหาก็จะยิ่งลุกลามลุ่มลึกขึ้น” 

และก็จะพบว่า ยังมีอีกหลายประเด็น ที่บางคนยังไม่ทราบ หรือบางคนทราบแล้ว แต่อาจจะได้รับข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่ง ที่ลึกไปกว่าเคยได้รับมา เพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าและแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจ

เพื่อช่วยกันลดความขัดแย้งที่มีในสังคม..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More