Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รัฐชาติ-พรมแดน


".. เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างรัฐชาติในภูมิภาคอาเซียน ได้มีการพูด ถกเถียง และเขียนถึงไว้ไม่น้อย .."


ปัญหาอันเนื่องจากความเป็นรัฐชาติของแต่ละแห่ง แต่ละที่ โดยเฉพาะประเด็นอันเกี่ยวกับพรมแดนนั้น ดูจะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ 

สำหรับในภูมิภาคอาเซียน ก็ไม่ต่างจากรัฐชาติแห่งอื่นๆ ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับพรมแดนเกิดขึ้นอยู่เสมอ 

ล่าสุด ก็มีปัญหาเกี่ยวกับพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชากันอีก ส่วนจะเกิดจากสาเหตุอะไร ใครผิดใครถูกนั้น ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ 

เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างรัฐชาติในภูมิภาคอาเซียน ได้มีการพูด ถกเถียง และเขียนถึงไว้ไม่น้อย 

หนึ่งในนั้นคือการสัมมนาวิชาการ “รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน” จัดโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ซึ่งมีนักวิชาการเข้าร่วมงานมากมาย พูดคุยกันทั้งเรื่องความขัดแย้ง ข้อยุติ การศึกษาเปรียบเทียบ เกี่ยวกับเรื่องพรมแดน 

อาทิ ยุกติ มุกดาจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเสนอว่าความคิดในปัจจุบันนี้อาจเรียกว่า “หลังรัฐชาติ” ที่ต้องเข้าใจความหลากหลายและลักษณะพรมแดนที่ข้ามรัฐชาติ 

สุรชาติ บำรุงสุข รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งสังเกตเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตแดนไทย-กัมพูชาไว้อย่างน่าฟัง 

ผู้จัดทั้งสองมูลนิธิได้จัดพิมพ์เอกสารสรุปการสัมมนาครั้งนี้ออกมาเป็นหนังสือ ใช้ชื่อเดียวกันกับการสัมมนา คือ “รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน” 

มี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกาญจนี ละอองศรี เป็นบรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2553 ราคา 200 บาท จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ใดสนใจก็หาได้ตามร้านหนังสือทั่วไป มีข้อมูล ซึ่งอ่านแล้วน่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดสันติสุขได้สมดังที่ผู้จัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังไว้..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More