Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การปฏิวัติของโซซูร์".. เป็นหนังสือสำหรับทำความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปรัชญาภาษาศาสตร์และโพสต์โมเดิร์นนิสม์ และยังเป็นตำราพื้นฐานเกี่ยวกับสัญศาสตร์อีกด้วย .."


หากกล่าวถึงแฟร์ดิน็อง เดอ โซซูร์ ชาวสวิสผู้นี้ ก็จะรู้จักเขาในฐานะนักภาษาศาสตร์ ซึ่งแนวคิดของเขาได้ปูรากฐานที่สำคัญในพัฒนาการของภาษาศาสตร์

หนึ่งในหนังสือ ที่กล่าวถึงงานของเขาได้อย่างน่าสนใจ คือ “การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์” 


ซึ่ง ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียน รวบรวมเนื้อหาต่างๆมาจากบทความ การพูดเกี่ยวกับปรัชญาภาษาศาสตร์ รวมทั้งเอกสารประกอบคำบรรยายใน 10 กว่าปีของเขา

ในวิชาทฤษฎีมานุษยวิทยาพื้นฐานและวิชาทฤษฎีมานุษยวิทยาร่วมสมัยของโครงการปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์วิภาษา ราคา 250 บาท

อ.ธีรยุทธเขียนในคำนำไว้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับทำความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปรัชญาภาษาศาสตร์และโพสต์โมเดิร์นนิสม์ และยังเป็นตำราพื้นฐานเกี่ยวกับสัญศาสตร์อีกด้วย

เนื้อหาแบ่งเป็น 5 ภาค

ภาคแรก อ.ธีรยุทธได้เขียนเพื่อให้เห็นภาพรวมของเงื่อนไขในการก่อตัวของวิชาสัญศาสตร์ หรือการปฏิวัติทางปรัชญา ซึ่งมีโซซูร์เป็นผู้จุดประกาย จนเคลื่อนตัวเองมาสู่ปรัชญาโพสต์โมเดิร์นนิสม์ในที่สุด

ภาคที่ 2 เสนอภาพประวัติศาสตร์ของภาษาศาสตร์ และแนวคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าสู่แนวคิดแบบโซซูร์และโพสต์โมเดิร์นนิสม์

ภาคที่ 3 เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีสัญศาสตร์เข้ากับมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง 

ภาคที่ 4 เป็นการวิเคราะห์วัฒนธรรมร่วมสมัย โดยแนวคิดการเข้ารหัส ถอดรหัส และการสื่อแทน 

และภาคที่ 5 กล่าวถึงทฤษฎีของโซซูร์จนมาถึงทฤษฎีโพสต์โมเดิร์น

นอกจากเนื้อหาที่อัดแน่นแล้ว อ.ธีรยุทธยังได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยาเอาไว้ด้วย เช่น การวิเคราะห์ไวยากรณ์ของอาหารไทย ปรากฏการณ์เบิร์ด ธงไชย และเขาทราย กาแล็คซี่

ผู้ซึ่งสนใจในทฤษฎีของโซซูร์ รวมทั้งทฤษฎีโพสต์โมเดิร์น ไม่ควรพลาดที่จะหามาอ่านกัน..


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More