Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หาดทราย

".. เนื้อหาบอกเล่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย การเสียสมดุลเนื่องจากสิ่งแปลกปลอม ที่ส่วนใหญ่คือสิ่งก่อสร้างชายฝั่งโดยภาครัฐ .."


หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าน้ำทะเลได้กัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยเสียหายไปแล้วมากมาย 

จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อปี 2550 ระบุว่า 

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา มีการกัดเซาะไปแล้วถึง 29.3 % โดยเสียหายรุนแรงไปประมาณ 485 กิโลเมตร โดยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของเรื่องนี้

กลับไม่ใช่ธรรมชาติ แต่เป็นเพราะสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากภาครัฐ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ใช่ว่าจะไม่มีใครทราบ อย่างน้อยก็มีเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาหาดทราย ซึ่งช่วยกันเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจและถูกวิธี 

ล่าสุด เครือข่ายนี้โดยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ : กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น” ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหาดทราย 

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2554 คณะผู้เขียนประกอบด้วยสมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์, กัลยาณี พรพิเนตพงศ์, สมัย โกรทินธาคม และดนุชัย สุรางค์ศรีรัฐ โดยมีพรรณิกา โสตถิพันธุ์ และโสภิณ จิระเกียรติกุล เป็นบรรณาธิการ 

เนื้อหาบอกเล่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย การเสียสมดุลเนื่องจากสิ่งแปลกปลอม 

ที่ส่วนใหญ่คือสิ่งก่อสร้างชายฝั่งโดยภาครัฐ  อาทิ เขื่อนกันคลื่น คันดักทราย ซึ่งสร้างขึ้นมาจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตามธรรมชาติของหาดทราย ที่จะย้ายไปชั่วคราวในฤดูมรสุม และจะกลับมาทับถมตามเดิมในฤดูลมสงบ 

และหลายแห่งก็ส่อว่า สร้างขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์จากคนบางกลุ่ม เหมือนกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีข่าวการทุจริตว่ามีทั้งนักการเมือง ข้าราชการ เข้าไปเกี่ยวข้อง 

ใครสนใจหนังสือเล่มนี้ ท้ายเล่มเขาระบุว่า ดาวโหลดได้ที่ www.bwn.psu.ac.th เว็บไซต์ของเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาหาดทราย ซึ่งจะมีข้อมูลอื่นๆ

และความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้อีกมาก ให้ได้ติดตามกัน.. 

----------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More