Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เขตแดนของเรา".. หนังสือรวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่ออกไป จะมีส่วนเสริมสร้างความคิด สติปัญญาให้แก่ผู้อ่าน เพื่อทำให้เข้าใจเรื่องราวของ “เขตแดน-พรมแดน-ชายแดน” ของรัฐสมัยใหม่ ที่เป็นมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ที่มีมาจากอดีต .." 

เมื่อไม่นานมานี้ มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้ทำงานวิจัย

ในชื่อ “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน เรื่องเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารคดี การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม”

หรือในชื่อย่อว่า “เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา” โดยมี อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เลขานุการมูลนิธิฯ เป็นหัวหน้าโครงการ

จนกระทั่งเมื่อเดือนมกราคม 2554 โครงการนี้ก็ผลิตงานวิชาการในรูปแบบที่เป็นหนังสือและสื่ออื่นๆ ออกมาเผยแพร่ 

สำหรับหนังสือนั้น พิมพ์ออกมาทั้งสิ้น 6 เล่ม หนึ่งในนั้นคือ “ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน: กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย” มี อ.ชาญวิทย์เป็นผู้วิจัย 

เนื้อหาภายในแบ่งเป็น 2 ภาค 

ภาคหนึ่งเป็นต้นฉบับพร้อมคำอธิบายของสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง และบันทึกความเข้าใจ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งทำกับอังกฤษ หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นี จนถึงแถลงการณ์ร่วมเรื่องปราสาทเขาพระวิหารในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช 

ส่วนภาคสองว่าด้วยเรื่องของแผนที่สยามประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

น่าเสียดายที่หนังสือชุดนี้ไม่มีวางจำหน่าย แต่พอจะหาอ่านกันได้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสังคมและรัฐ ที่โครงการนี้นำมามอบให้จำนวนทั้งสิ้น 3,000 เล่ม ซึ่ง อ.ชาญวิทย์ในฐานะหัวหน้าโครงการ หวังไว้ว่า 

หนังสือรวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่ออกไป จะมีส่วนเสริมสร้างความคิด สติปัญญาให้แก่ผู้อ่าน เพื่อทำให้เข้าใจเรื่องราวของ “เขตแดน-พรมแดน-ชายแดน” ของรัฐสมัยใหม่ ที่เป็นมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ที่มีมาจากอดีต 

แม้เราในปัจจุบันจะพอใจหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยังต้องอยู่กับเรา และเมื่อปัญหาเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไข.. 

---------------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More