Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รัฐ-ชาติ ชาติพันธุ์


".. นำเสนอความคิดและข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับความเป็นรัฐ ความเป็นชาติ และความเป็นชาติพันธุ์ ตลอดจนแนวคิดและปฏิบัติว่าด้วยรัฐ-พหุชาติ .."

รัฐ-ชาติ ชาติพันธุ์ ข้อสังเกตุบางประการว่าด้วยความเป็นชาติ ความเป็นรัฐ และปัญหาชาติพันธุ์” 

หนังสือเล่มบางหนึ่งร้อยกว่าหน้า แต่อธิบายแนวโน้มของรัฐ-ชาติในโลกปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ 

วีระ สมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เขียน 

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยสำนักพิมพ์สมมติ มีศรัณย์ วงศ์ขจิตร เป็นบรรณาธิการ

เนื้อหาภายในเป็นการนำเสนอความคิดและข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับความเป็นรัฐ ความเป็นชาติ และความเป็นชาติพันธุ์ ตลอดจนแนวคิดและปฏิบัติว่าด้วยรัฐ-พหุชาติ 

เช่นว่า ชาติเป็นผลมาจากการบัญญัติให้ “ชาติพันธ์”(ชาติ+พันธะ)หนึ่งเป็นชุมชนหลักหรือ “ชาติพันธ์เป็นใหญ่” ครอบครองอาณาเขตที่มีเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจน และรัฐ คือ กระบวนการสถาปนา ธำรงรักษา และขยายการผูกขาดรวมศูนย์ทุนประเภทต่างๆ

พร้อมทั้งจัดสนามทางการขึ้นเพื่อให้ทุนทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การรวมศูนย์นั้น ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดแห่งรัฐ ที่ปลูกฝังตอกย้ำจนกลายเป็นจิตหรือความรู้สึกนึกคิดของไพร่ฟ้าพลเมืองของรัฐนั้นๆทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว 

และแนวโน้มที่ชัดเจนของรัฐ-ชาติในโลกปัจจุบันมีอยู่ 2 ทางหลักๆ คือ 1.การคงสภาพรวมศูนย์อำนาจของรัฐไว้ที่แหล่งเดียว ควบคู่ไปกับการธำรงรักษาอำนาจนำของชาติพันธ์เป็นใหญ่ต่อไป 

และ2.การทำให้การรวมศูนย์อำนาจรัฐกระจายออกไปสู่หลายแหล่ง ควบคู่ไปกับการลดอำนาจนำของชาติพันธ์เป็นใหญ่ เปิดโอกาสให้ชาติพันธ์กลุ่มน้อยต่างๆมีพื้นที่และอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรของตนเองได้ 

รวมทั้งรักษาและสร้างสรรค์อัตลักษณ์อันแตกต่างหลากหลายได้เช่นกัน ซึ่งทั้งสองแนวโน้มนี้ต่างมีมุมมองในการมองปัญหาและสภาพการณ์แตกต่างกัน 

แนวโน้มของรัฐ-ชาติแบบใด ที่จะทำให้ปัญหาความหลากหลาย โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยและการแบ่งแยกดินแดนคลี่คลายไปได้ หรือว่าทุนใดบ้างที่รัฐได้ผูกขาดไว้ สนามทางการเป็นอย่างไร 

ติดตามหาอ่านกันได้ในหนังสือเล่มนี้.. 

-----------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More