Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ลั่นทมชื่อคล้องดั่งระทม


      ลั่นทมชื่อคล้องดั่งระทม      คนไม่ชมไม่นิยมว่าทุกข์นัก
พอเปลี่ยนชื่อความงามจึงประจักษ์     เปลี่ยนเป็นรักลีลาวดีมีเกลื่อนไป

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More